roncopatia? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb el que s’explica en el web roncopatia.roncar.es, «el término de Roncopatía Crónica, acuñado por CHOUARD y cols. en 1986, incluye sólo, en sentido estricto, el Ronquido Simple (RS) y el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), entre otras razones porque el Síndrome de Resistencias Aumentadas de las Vías Aéreas Superiores o SARVAS aún no se había definido en 1986». És un terme, doncs, que probablement ja ha estat superat per altres i, potser per aquesta raó, no està recollit en tantes fonts com esperaríem. 

En qualsevol cas, es troba força documentat tant en castellà (roncopatía) com en anglès (rhonchopaty o ronchopathy) i altres llengües. Es tracta d’un mot compost, format sobre la forma prefixada ronco- (< del llatí rhonchus ‘ronc’) i la forma sufixada -patia. Com que es tracta d’una formació culta, en català també és correcta la forma roncopatia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS