sometent, sometenista? 

Lingüística

El sometent és una institució pròpia de Catalunya formada per gent armada no professional, i, etimològicament, és un mot compost ja documentat el 1391 format pels mots so i metent, a partir de locucions com metre so, eixir so metent. Cap de les obres lexicogràfiques catalanes de referència, però, no inclou la denominació per designar els que en formen part.

La formació sometentista o sometenista és un derivat format per l’adjunció del sufix -ista a la base nominal sometent. Com que el nom del qual deriva té una te final, s’hauria de mantenir en el derivat (com de decadent obtenim decadentista o decadentisme; d’independent, independentista; de vuitcents, vuitcentista, etc.). En canvi, la forma sometenista només s’explica per influència del castellà somatén > somatenista (formes, totes dues, documentades al DRAE).

Malgrat que la formació correcta sembla que no pot ser altra que sometentista, cal dir que la forma sometenista està més documentada, fins i tot en autors com Pla. Una altra possibilitat que s’ha documentat, però molt poc, és la d’usar la forma sometent també per referir-se a l’individu que en forma part. Aquesta forma presenta l’inconvenient que, en alguns casos, si el context no és prou aclaridor, pot ser ambigua.

Vist això, sembla que la forma més adequada seria sometentista, que no és ambigua i està ben formada, a més de documentada en algunes obres fiables. 

Bibliografia

Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS