acantonament? 

Ciències de la vida i la salut

Acantonament, en origen, és un derivat d’acantonar, que significa distribuir i allotjar les tropes en un indret amb finalitats estratègiques. Aquest terme s’ha estès a l’àmbit de la medicina, tant en català com en castellà (acantonamiento), amb el mateix significat d’allotjar-se en un teixit. Per exemple, un virus es pot acantonar als ganglis. Sovint l’acantonament implica un estat de latència del virus, posterior a la infecció, que pot comportar una reactivació a llarg termini en determinades circumstàncies. És el cas, per exemple, del virus de la varicel·la, que, després de la infecció, es manté en estat latent als ganglis (acantonat) i al cap dels anys es pot reactivar i provocar l’herpes zòster. 

Cal tenir present, però, que aquesta expressió és més usada en castellà que en català. En anglès, cercant contextos semblants, s’ha trobat un article de la Wikipedia (Virus BK) que recull informació d’una obra originalment en anglès, on trobem el fragment següent:

«The virus then disseminates to the kidneys and urinary tract where it persists for the life of the individual.»

En l’article corresponent en castellà es diu:

 «El virus se disemina hasta los riñones y el tracto urinario, donde se acantona de por vida.»

No obstant això i davant la dificultat de localitzar altres expressions alternatives, hi ha la possibilitat que acantonament sigui considerada pels especialistes una fórmula més precisa per referir-se a l’allotjament de llarga durada en estat de latència amb possibilitat de reactivació en determinades circumstàncies (per paral·lelisme amb una tropa), idea que potser no es pot expressar de manera tan precisa amb altres fórmules com ara allotjament, persistència, etc.

Context

La queratitis estromal depèn de l’acantonament del virus en els ganglis sensorials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS