plataforma sensora multianalit 

Altres

No s’ha trobat cap document que parli de plataformes sensores, ni en català ni en castellà. Sí que s’ha trobat algun document en anglès, referit a la nanotecnologia, en què es parla de sensor platforms i un document en què es parla concretament del desenvolupament de multianalyte sensor platforms. Com a variants properes a l’expressió de la consulta, hem trobat les expressions: dispositius biosensors multianalit (multianalyte biosensing devices), sistemes d’anàlisi multianalit, sensors multianalit, on cada sensor respon a un component de la mostra, dispositius multianalit, etc. És probable que les expressions plataforma, sistema i dispositiu siguin intercanviables en molts casos, però qualsevol de les formes és correcta lingüísticament. La forma multianalit, usada en aposició, s’ha de considerar també correcta per similitud amb construccions com ara: anàlisi multivariable, assegurança multirisc, cartó multicapa, cable multipolar, etc. Tots aquests termes i molts més es poden trobar al Cercaterm.

Context

El projecte pretén explorar el desenvolupament de noves tecnologies de nanoimpressió per microcontacte i dip-pen per a plataformes sensores multianalit.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS