postconflicte? 

Altres

Des d’un punt de vista lingüistic el compost postconflicte està ben format; té una estructura paral·lela a postguerra. Des del punt de vista semàntic, hem observat que s’usa àmpliament per referir-se als períodes posteriors a un conflicte de qualsevol tipus. En tot cas, sembla que l’expressió postconflicte podria incloure també altres tipus de conflictes que no són ben bé guerres, per la qual cosa es podria dir que el significat de postconflicte és més ampli que el de postguerra

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS