productes particulats? 

Química

L’adjectiu particulat -ada és un calc de l’anglès particulate, que pot ser usat com a adjectiu (of or relating to minute separate particles) o com a nom (a particulate substance). Els diccionaris catalans no recullen aquesta forma, únicament hi ha una fitxa dins el Cercaterm amb l’adjectiu particulat (Dit de la substància o el material constituït de partícules), però no s’hi indica la font de procedència (d’on es dedueix que no pertany a una obra del Termcat).

Cal tenir present que el mot anglès particulate té una etimologia poc clara; els diccionaris d’anglès no n’aclareixen gaire la formació, més enllà de dir el que sembla obvi: que és un mot format per la base particle + el sufix -ate. Generalment el trobem formant part de termes com ara particulate matter, que se sol traduir per partícules en suspensió, particulate loading, que se sol traduir per concentració de partícules, o particulate pollutant, que se sol traduir per contaminant sòlid.

Per a l’expressió particulate product, no hi ha una expressió fixada per a la traducció, i en alguns casos es recorre al calc producte particulat. No sembla una bona solució, ja que l’adjectiu particulat pressuposa un verb particular, que sembla poc probable. Per altra banda, ja hem vist que en els termes on apareix particulate les traduccions al català no utilitzen l’expressió particulat, sinó més aviat el substantiu partícules. D’acord amb això, si es vol expressar la idea que un producte està constituït per partícules, seria una bona solució, lingüísticament correcta i comunicativament clara, dir producte en partícules.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS