aliquotar? 

Ciències de la vida i la salut

Hi ha una diferència notable entre el que diuen les obres de referència bàsiques en català i el que usen els especialistes. Els diccionaris contenen el terme part alíquota, i en cap cas trobem la forma alíquota substantivada (només en el Cercaterm, com a sinònim secundari). Per contra, els especialistes pràcticament mai usen el sintagma part alíquota, sinó simplement el substantiu alíquota (veg. per exemple la traducció catalana del llibre de Daniel C. Harris, Ànàlisi química quantitativa, on sempre s’usa el substantiu alíquota). Aquest ús està en consonància amb el que es recull en els diccionaris en anglès, com ara l’Oxford, on trobem l’entrada substantiva aliquot:

aliquot noun A portion of a larger whole, especially a sample taken for chemical analysis or other treatment.

En francès, dins diverses obres de referència, com el diccionari Larousse o el Grand dicctionnaire terminologique, trobem també l’entrada adjectiva i substantiva aliquote («Portion précisément mesurée d’un échantillon d’un fluide à analyser.»). 

Una cosa semblant passa amb el verb aliquotar, que cap obra de referència en català recull, però que és força usada entre els especialistes, com en el context següent: 

Abans d’aliquotar la mostra, i en cas d’observar una turbulència elevada a l’interior del tub, es pot centrifugar el tub d’Eppendorf per fer precipitar les restes de mucosa.

Per evitar el verb, hauríem d’escriure una cosa com ara «Abans de fer alíquotes de la mostra...», però això sembla un entrebanc en el discurs científic que té poca justificació, especialment perquè tant en anglès com en francès es disposa del verb aliquotar, tal com en donen fe les obres consultades:

aliquot verb  [with object] (usually be aliquoted) Divide (a whole) into aliquots; take aliquots from (a whole). Examples: The solution was then aliquoted into individual 435-l volumes. After 10 min of incubation at room temperature, 1.25 ml of solubilized extracts were aliquoted into 1.7-ml microcentrifuge tubes. Following etherization, flies were aliquoted into groups of 20, placed into vials, and allowed 1 day for recovery from etherization. [Oxford Dictionaries].

aliquoter v. tr. Diviser en portions égales l’échantillon d’un fluide à analyser.  [Grand dictionnaire terminologique]

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS