factors aniuats? 

Altres

El terme de la consulta pertany al camp de l’estadística. Probablement es tracta de l’equivalent català del terme anglès nested factor (A factor "A" is nested within another factor "B" if the levels or values of "A" are different for every level or value of "B". Nested factors or effects have a hierarchical relationship).

A Internet trobem alguns textos en castellà que parlen de factores anidados com a equivalent de nested factors. En català, però, només hem trobat un document que parla de factors (i dissenys) niats (no trobem ni factor aniats, ni factors aniuats):

Dissenys jeràrquics (mal anomenats "niats" )

A partir d’un cert nivell (“individu”, “plot”) el factor niat és el temps, tenim observacions per aquell “individu” en diversos instants consecutius

El verb niar i el participi niat, d’acord amb la definició que recullen els diccionaris, és l’acció de fer el niu. No vol dir estar una cosa dins de l’altra. Per aquesta raó, probablement, l’autor del text anterior prefereix la forma jeràrquic. En canvi, el verb anglès nest, té molts més significats, entre el quals hi ha el de la relació jeràrquica entre elements. Fixem-nos en les definicions del Webster, concretament l’accepció 3:

1 : to build or occupy a nest : settle in or as if in a nest 2 : to fit compactly together or within one another : embed transitive verb 1 : to form a nest for 2 : to pack compactly together 3 : to form a hierarchy, series, or sequence of with each member, element, or set contained in or containing the next <nested subroutines>

Una altra font interessant és el Glossary of Statistical Terms del International Statistical Institute. Aquest glossari no conté el terme nested factor, però si hi busquem termes anglesos començats per nested, trobem els termes següents amb les correspondències catalanes i castellanes indicades a continuació:

nested sampling; mostreig jerarquitzat; muestreo a nido o muestreo inclusivo

nested case-control studies; estudis cas-control jerarquitzats

nested classification o hierarchical classification; classificació jeràrquica clasificación jerárquica

nested hypotheses; hipòtesis jerarquitzades; hipótesis jerarquizadas o hipótesis anidadas

D’aquesta informació es podria deduir que l’equivalent català de nested factors hauria de ser factors jerarquitzats (que té algunes ocurrències a Internet). També es pot trobar la forma anglesa hierarchical factors, que podria ser un sinònim de nested factors. En qualsevol cas, convindria verificar aquesta informació amb els especialistes en la matèria per poder substituir aniuats per jerarquitzats.

Vegeu també la fitxa 1663 (simetries niades)

Context

Les diferències entre els tipus de sòl queden clares, perquè només n’hi ha dues varietats, el calcari i el silícic. D’aquestes dues, el sòl calcari és el que dóna millor producció. Però les diferències que hi ha entre les diferents micorizes no es poden calcular amb factors aniuats.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS