Traducció de noms propis: Universitat de Barcelona 

Estil i convencions

En general, els noms dels organismes públics i dels seus òrgans de gestió es consignen en la llengua del document en què apareixen i, per tant, es tradueixen.

Universitat de Barcelona (en la documentació en català)
Universidad de Barcelona (en la documentació en castellà)
University of Barcelona (en la documentació en anglès)
Université de Barcelone (en la documentació en francès)

Ara bé, quan la denominació s’insereix en el logotip institucional, no es tradueix i la marca es consigna únicament en català, independentment de la llengua del document.

D’altra banda, tot i que la Universitat de Barcelona té registrades les traduccions en castellà, anglès i francès, en contextos i documents jurídicament vinculants, com ara convenis, contractes o la indicació de drets d’autor, és preferible mantenir-ne el nom en català.

En aquest tipus de text, habitualment hi apareixen noms d’altres institucions, els quals també es mantenen en la seva llengua original, atesos els efectes legals que se’n poden despendre i la dificultat de conèixer en quines llengües s’han registrat.

Bibliografia

Els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011. hdl.handle.net/2445/20769.

«Institucions i organismes de l¿Administració pública, i dependències i òrgans de govern» [en línia]. A: CUB. Criteris de la Universitat de Barcelona. www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=1677.

«Universitats, facultats, escoles universitàries, departaments» [en línia]. A: CUB. Criteris de la Universitat de Barcelona. www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=1678.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS