ingestió de dades? 

Física

L’expressió ingestió de dades és un calc de l’anglès data ingestion, terme que trobem definit de la manera següent a WhatIs.com:

«Data ingestion is the process of obtaining, importing, and processing data for later use or storage in a database. This process often involves altering individual files by editing their content and/or formatting them to fit into a larger document.

»An effective data ingestion methodology begins by validating the individual files, then prioritizes the sources for optimum processing, and finally validates the results. When numerous data sources exist in diverse formats (the sources may number in the hundreds and the formats in the dozens), maintaining reasonable speed and efficiency can become a major challenge. To that end, several vendors offer programs tailored to the task of data ingestion in specific applications or environments.»

Sembla que es tracta d’un terme relativament recent, ja que no es troba documentat en cap altra obra habitual de referència. Aquest sentit específic d’ingestion s’ha fet derivar del més general «the act of ingesting» [Collins]. En català es pot aplicar el mateix procés per crear un terme paral·lel i obtenir ingestió de dades.
 
Ara bé, cal tenir en compte que, en anglès, el mot ingestion i el verb del qual deriva, ingest, s’han utilitzat en contextos i amb significats que no són habituals en català. Per exemple, el verb ingest, a més de significar «to take (food or liquid) into the body» [Collins], com en català ingestió, també pot voler dir «(of a jet engine) to suck in (an object, a bird, etc)» [Collins], que en català s’expressaria probablement amb altres verbs, com ara succionar. Segons Oxford Dictionaries, el verb ingest també s’utilitza en sentits figurats relacionats amb l’adquisició d’informació, que no és gaire probable de veure amb el verb català ingerir: He spent his days ingesting the contents of the library; The Web was a dismal place for ingesting information because it was visually bereft, difficult to move around in, and generally unpleasant; I’d hoped to do better having spent a good portion of my life in America, ingesting top-shelf propaganda; It is a forceful process, ingesting the news and carrying it with me through the day.
 
És possible, per tant, que l’ús d’ingestió en català sigui, en certa manera, més forçat que en anglès ingestion. No obstant això, les informacions de què disposem no fan pensar que es tracti d’un fals amic, és a dir, un calc que calgui evitar. Per tant, davant la falta d’alternatives denominatives satisfactòries, proposem l’ús del calc ingestió de dades, si més no provisionalment.
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS