ball-on-disc 

Física

Els termes rubber wheel i ball-on-disc estan relacionats amb proves o assaigs de resistència a l’abrasió o a la fricció entre materials. No s’ha pogut documentar cap equivalent català per a aquests termes, però sí que s’han trobat força ocurrències dels equivalents castellans rueda de goma (també, però menys, rueda de caucho) i bola sobre disco, respectivament. Per al català, i encara que no s’han documentat, es poden proposar paral·lelament les formes roda de goma i bola sobre disc.

Context

Equips de propietats tribològiques per a desgast abrasiu (rubber wheel), desgast per fricció (ball-on-disc) i anàlisi de superfícies per interferometria de llum blanca (SWLI).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS