bikefriendly 

Sociologia

En anglès, la forma sufixada friendly és molt productiva, tant en contextos informals (com en els que pot aparèixer bike friendly) com en contextos formals (com en els que pot aparèixer ink friendly o ozone friendly. Al Grand dictionnaire terminologique del Quebec trobem alguns mots formats de amb friendly. En tots els casos la proposta per al francès evita l’anglicisme i aposta per altres solucions, com ara:

gay-friendly: ouvert aux gais

ink-friendly: oléophile

ozone-friendly: sans danger pour la couche d’ozone  / sans danger pour l’ozone 

print-friendly: impression facile

user-friendly: convivial

Però la llista de mots formats així és molt més llarga: pet-friendly (hotel), child-friendly (restaurant), blind-friendly (website), vegan-friendly (restaurant), etc.

La dificultat per trobar una fórmula vàlida per a tots els casos dificulta la traducció d’aquests mots i, en alguns casos, especialment en registres no científics, sembla que la proposta del mateix Termcat és deixar la forma manllevada: 

<LGBT > Societat>

Que acull amb respecte les persones homosexuals i en rebutja activament la discriminació.

Nota: Aquest adjectiu s’aplica especialment a locals d’oci, organismes, associacions o col·lectius. Per exemple, un hotel gay-friendly.

No obstant això, per evitar la proliferació excessiva d’aquest tipus de manlleus en català, és recomanable mirar d’assajar altres solucions on sigui possible. En el cas de bike friendly, que també és un adjectiu que s’aplica especialment a restaurants, hi ha dues possibilitats de traducció al català: o bé optar per una forma sintagmàtica com ara amic de les bicicletes (amb l’inconvenient que normalment les formes sintagmàtiques són massa llargues) o bé optar per un derivat del tipus biclicletaire (format amb el mateix procediment que xerraire, cridaire, garlaire, etc., en què el sufix -aire vol dir ‘afeccionat o propens a’). Descartem fer un derivat culte del tipus bicicletòfil, ja que el context no és prou formal i la forma resultant no seria prou entenedora.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que cap d’aquestes propostes té, ara per ara, cap ús real, per al qual cosa cal actuar amb cautela a l’hora de usar-les per substituir el manlleu. En cas de dubte, és preferible deixar la forma manllevada.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS