avaluatiu? 

Lingüística

Tot i que els diccionaris no el recullen, el derivat adjectiu avaluatiu és una forma previsible en català, tant pel que fa a la forma com al significat. En l’expressió «Items avaluatius que cal aprovar», l’adjectiu avaluatiu fa referència a qualsevol cosa que tingui relació amb l’avaluació, és a dir, té un sentit una mica vague que li permet encaixar en molts més contextos que no pas avaluador, que té un sentit més agentiu (‘que avalua’) o avaluable (‘que pot ser avaluat’).

Context

Ítems avaluatius que cal aprovar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS