embalatge informatiu o informacional? 

Lingüística

Es tracta d’un concepte que en anglès rep el nom d’information packaging. En català, trobem alguns articles que parlen d’aquest fenomen lingüístic i s’hi refereixen amb les denominacions embalatge informacional o informatiu o component informacional o informatiu:

«Aquestes oracions ens donen la mateixa informació, però ens la donen de manera diferent. A aquest aspecte pragmàtic de la llengua, se l’ha anomenat component o embalatge informatiu, en anglès information packaging (Chafe, 1976). El principi bàsic del component informatiu és que un parlant diu una oració adequant-la a les suposicions que creu que l’oient té sobre el contingut semàntic d’aquesta oració.» (article)

La major part dels articles que tracten d’aquest aspecte són de Valldubí o hi fan referència. El mateix Valldubí s’hi refereix de maneres diferents: 

Vallduví, E. (1994). L’embalatge informacional: més enllà del contingut proposicional. In M. Domènech, R. Mettini & M. Grífols, eds., Llengua i ensenyament: Actes de les Jornades, 119‑127. Vic: Eumo Editorial. ISBN: 84-7602-473-8. [pdf]

«Això inclou l’estudi de l’embalatge informatiu (tema-rema, contrast/focus), de la referència (tria d’expressions referencials, accessibilitat dels referents), de models de representació del diàleg (explicitació de paràmetres contextuals pertinents), de la segmentació de discursos (estructura atencional i retòrica, partícules), de contribucions al significat dels enunciats que giren al voltant dels agents comunicatius (perspectiva, polaritat afectiva, evidencialitat), etc.»

Vallduví, E. (2001). El component informatiu i l’estructura dels enunciats. In M. Lorente et al., eds., La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació (Actes del Cinquè i Sisè Col.loquis de Lingüística de la Universitat de Barcelona), 113-150. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. ISBN 84-477-0741-5. [preprint]

Des d’un punt de vista de l’adequació amb el significat, qualsevol de les propostes és adequada i no es pot considerar que ara per ara hi hagi una tendència clara en l’ús preferent d’una o altra denominació. Ara bé, cal tenir en compte que la denominació component informatiu o informacional és més vaga pot fer referència a altres conceptes. La denominació embalatge informatiu o informacional és més precisa i, concretament, embalatge informatiu està més documentada i fins i tot apareix a la Gramàtica del català contemporani

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS