Fisher's log-series? 

Matemàtiques

Sembla que l’expressió Fisher’s log-series és una forma abreujada de Fisher’s logarithmic series. La traducció d’aquesta expressió al català no presenta problema llevat del fet que cal saber si series és singular o plural, ja que la paraula anglesa series és invariable de nombre. D’acord amb la informació que hi ha a l’article relative species abundance de la Wikipedia, sembla que cal concloure que es tracta de la sèrie logarítmica de Fisher, en singular, ja que els verbs que concorden amb el subjecte logseries ho fan en tercera persona del singular:  «The logseries was developed by Ronald Fisher […]» , «The logseries predicts […]». 

Cal tenir present que es va normalitzar el terme distribució log-normal com a sinònim de la forma desenvolupada distribució logarítmica normal, que correspon a l’anglès lognormal distribution o logarithmic normal distribution (veg. Neoloteca). Per tant, també es podria proposar la forma catalana log-sèrie de Fisher.

Val a dir, però, que cap de les possibles formes d’aquest terme es troba prou documentada, ni en català ni en castellà, i que hi ha molta vacil·lació entre la forma en singular (sèrie) i la forma en plural (sèries).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS