llibreria o biblioteca 

Informàtica i Internet

El mot anglès library té un significat bàsic que es correspon amb el català biblioteca. Fixem-nos en la definició del Webster:

a) place in which literary, musical, artistic, or reference materials (as books, manuscripts, recordings, or films) are kept for use but not for sale b) a collection of such materials

També a la Wikipedia podem trobar aquest sentit més general i tradicional del mot library:

A library is a collection of information, sources, resources, and services: it is organized for use and maintained by a public body, an institution, or a private individual. In the more traditional sense, a library is a collection of books.

A partir d’aquest significat més general, s’han anat creant significats més específics que tenen en comú el sentit de col·lecció de coses. Vegem-ne un quants exemples de la Wikipedia:

1. In molecular biology, a library is a collection of molecules in a stable form that represents some aspect of an organism.

2. In computer science, a library is a collection of subprograms used to develop software.

3. In electronic design, library often refers to a collection of cells, macros or functional units that perform common operations and are used to build more complex logic blocks.

Pel que fa al sentit més general i tradicional de library, es correspon amb el català (i també amb el castellà) biblioteca. Fixem-nos en les definicions recollides al GDLC (també al DIEC):

1. Servei cultural que organitza i manté el dipòsit, la classificació, la conservació i la consulta o lectura de llibres o d’altre material gràfic.

2. Lloc que conté una col·lecció de llibres. D’aquesta sala, en farem biblioteca.

3. Col·lecció de llibres. El professor té una bona biblioteca a casa seva.

4. Moble per a guardar llibres; llibreria.

5. Col·lecció d’obres homogènies pel tema, l’autor, el format o les característiques tipogràfiques.

6. Repertori d’escriptors i d’obres d’un país determinat.

Per extensió, els mateixos diccionaris recullen una darrera accepció de biblioteca en el camp de la informàtica:

7 INFORM Conjunt organitzat de programes, ja enllestits per a execució, o de mòduls de tipus traslladable, juntament amb el directori o índex que permet d’accedir-hi. També és anomenada biblioteca de programes.

Al Cercaterm podem trobar altres accepcions tècniques de biblioteca relacionades amb el mot de la informàtica i corresponents a library:

ca biblioteca, f
es biblioteca
fr bibliothèque
en library
Conjunt organitzat de dades, de funcions o de programes informàtics.

ca biblioteca de dades, f
es biblioteca de datos
en data library
en library of data

ca biblioteca de macroinstruccions, f
es biblioteca de macroinstrucciones
en macro library

ca biblioteca de programes, f
es biblioteca de programas
en program library

També apareix en definicions d’altres termes:

ca compactació, f
Acció de desplaçar físicament fitxers, biblioteques o carpetes dins d’un suport d’emmagatzematge i concatenar-los de manera que es concentri tot l’espai que no s’utilitza en una única àrea indivisa.

ca entorn de treball, m
ca marc de treball, m
Infraestructura de programari que, en la programació orientada a objectes, facilita la concepció de les aplicacions mitjançant la utilització de biblioteques de classes o generadors de programes.

Aquesta correspondència (biblioteca-library) no és pas exclusiva del camp de la informàtica. En el mateix Cercaterm podem trobar altres termes amb aquesta correspondència, tot i que en molts casos el mot biblioteca pot haver estat substituït per un altre mot acabat en -teca (formant grec que significa ‘dipòsit’):

ca cartoteca, f
es cartoteca
fr cartothèque
it cartoteca
en map library

ca discoteca, f
es discoteca
fr discothèque
en sound recording library

ca filmoteca, f
ca cinemateca, f sin. compl.
es cinemateca
es filmoteca
fr cinémathèque
en film library

ca fonoteca, f
es fonoteca
fr discothèque
fr phonothèque
en record library
en sound recordings library

ca fototeca, f
ca arxiu fotogràfic, m sin. compl.
es archivo fotográfico
es fototeca
fr photothèque
en photographic library

ca genoteca, f [Neoloteca]
es banco de DNA
es genoteca
fr génothèque
en gene library

ca hemeroteca, f
es hemeroteca
fr hémérothèque
it emeroteca
en periodicals library

ca iconoteca, f
es iconoteca
fr iconothèque
en image library

ca ludoteca, f
es ludoteca
fr ludothèque
en toy library

ca mediateca, f
es mediateca
fr médiathèque
en media library

ca programoteca, f
es biblioteca de software
fr logithèque
en software library
Definició: Biblioteca de programes d’ordinador.

ca quimioteca, f
fr bibliothèque combinatoire
fr chimiothèque
fr échantillothèque
fr pharmacothèque
en combinational library
en drug library
en library
Definició: Col·lecció de mostres de productes intermedis de síntesi, acumulada al llarg dels anys gràcies a la química combinatòria.

ca televideoteca, f
es televideoteca
fr télévidéoteque
en televideo library
Definició: Servei en xarxa que permet a un abonat d’escollir el vídeo que vol visualitzar en el seu televisor d’entre un catàleg que és ofert des del centre de distribució de la xarxa.

ca videoteca, f
es vídeoteca
en videotape library

En alguns casos, a termes anglesos que contenen el mot library, els corresponen termes catalans amb el mot arxiu. Alguns exemples extrets del Cercaterm són:

ca arxiu cartogràfic, m
es archivo cartográfico
fr archives des cartes
it archivio delle carte
en map library
de Kartenarchivierung

ca arxiu de so, m
ca arxiu sonor, m sin. compl.
es archivo de sonido
es archivo sonoro
en sound library

ca imatge d’arxiu, f
es imagen de archivo
fr image d’archives
fr stock shot
en library footage
en library shot
en stock footage
en stock shot
Definició: Fotografia o seqüència que es conserva en un arxiu d’imatges i que es pot utilitzar, generalment pagant una tarifa, en la realització d’un espot, una pel·lícula, un reportatge fotogràfic, etc.

ca material d’arxiu, m
es material de archivo
en archival film
en archival footage
en library footage
en stock
en stock footage

ca música d’arxiu, f
es música de archivo
es música de librería
en library music
en stock music
Definició: Música que forma part d’un repertori d’enregistraments i que, pagant una tarifa, pot utilitzar-se en produccions sonores o audiovisuals.

Per una altra banda, en català tenim el mot llibreria, que té la mateixa etimologia que l’anglès library, tot i que, com hem vist, no tenen el mateix significat. El GDLC, per exemple, recull els següents significats per al mot llibreria:

1. Armari o moble destinat a guardar-hi llibres.
2. Botiga on són venuts els llibres.
3. Professió de llibrer o llibreter

Els dos primers conceptes s’expressen en anglès mitjançant els mots següents: bookcase o bookshelf i bookshop o bookstore. En cap cas s’utilitza library.

El Cercaterm recull alguns termes catalans que contenen el mot llibreria i que sempre es corresponen amb algun dels dos significats generals esmentats:

ca llibreria electrònica, f
es librería electrónica
fr librairie électronique
en electronic bookshop
Definició: Botiga electrònica que exposa i ven llibres per mitjà d’una xarxa de telecomunicacions, generalment Internet.

ca - llibreria f
ca - biblioteca f sin. compl.
es - biblioteca
es - librería
fr - bibliothèque
en - bookcase
Definició: Moble destinat a guardar-hi llibres.

Malgrat tot el que s’ha dit fins ara, els usuaris de certes terminologies científiques i tècniques (especialment en el camp de la informàtica) tendeixen a utilitzar llibreria com a equivalent de l’anglès library per a molts dels exemples del Cercaterm que abans hem vist (als quals els correspon la forma catalana biblioteca o alguna altra expressió). Es tracta d’un cas clàssic dels anomenats falsos amics, és a dir, paraules de llengües diferents amb la mateixa etimologia (la qual cosa les acosta formalment), però amb significats diferents. Són casos que cal evitar.

No obstant això, val a dir, que el fet que biblioteca tingui una accepció sinònima de llibreria, en tant que ‘moble per guardar-hi llibres’, podria justificar l’ús de llibreria en els casos abans esmentats, adduint que, de fet, una llibreria també es pot veure com un dipòsit de llibres (o d’altres objectes, per extensió). Però hem de tenir en compte dues coses:

1. La forma sufixada -teca (‘dipòsit’) és molt productiva en català, i els mots amb aquest formant (entre els quals hi ha biblioteca) són els que habitualment es corresponen amb la forma anglesa library.

2. Sempre que es fa un ús impropi de llibreria és perquè en anglès es diu library, i no pas bookcase o bookshelf.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS