torpidesa/torpor 

Ciències de la vida i la salut

Els diccionaris recullen l’adjectiu tòrpid i el substantiu torpor, totes dues paraules són d’origen llatí i derivades del verb torpere (’paralitzar’). Probablement per analogia, ha aparegut també el nom torpidesa (en castellà turpidez; en anglès torpidity) com a derivat de l’adjectiu tòrpid. El substantiu anglès torpidity apareix en diverses obres de referència, com ara el Webster. La forma castellana turpidez, en canvi, no apareix al DRAE i està relativament poc documentada a Internet. La forma catalana torpidesa (i les seves possibles variants gràfiques) no està tampoc recollida en cap diccionari ni a Internet. Per tant, sembla que, tot i ser un derivat possible i ben format, torpidesa és una forma innecessària perquè ja hi ha la forma torpor (del llatí torpor -oris) amb el mateix significat.

Context

Torpidesa Torpor diària

És típica d’homeoterms de molt petita grandària (microrosegadors, ratapinyades, falciots i colibrís). La seva taxa metabòlica és molt elevada. Permeten que la temperatura corporal s’aproximi a l’ambiental durant unes hores de cada dia (dintre del període de repòs).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS