termopreferendum 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les informacions obtingudes d’Internet, aquest terme fa referència a la temperatura preferida per organismes que poden moure’s lliurement en un gradient tèrmic. És una forma documentada en diverses llengües, per la qual cosa sembla un terme de creació recent fet amb el llatinisme preferendum (semblant a referèndum) i la forma prefixada termo-.

Per al castellà trobem documentades les formes termopreferendum, termopreferéndum i termopreferendo. La forma sense accent termopreferendum sembla menys adequada perquè no s’ha adaptat gràficament al castellà. La forma termopreferéndum (amb accent) està adaptada gràficament al castellà de la mateixa manera que ho està referéndum. La forma termopreferendo seria analògica a referendo. En anglès trobem la forma thermopreferendum, i també en francès.

No s’han trobat textos en català que continguin aquest terme, però d’acord amb el que s’ha dit fins aquí, sembla que la forma correcta seria termopreferèndum (amb accent obert sobre la darrera e), tal com es fa amb el mot referèndum.

Context

Els límits de tolerància i el termopreferendum termopreferèndum són modificables, en un determinat rang, per aclimatació. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS