hemooxidasa/hemoxidasa 

Ciències de la vida i la salut

Tot i que des del punt de vista de la formació de mots amb formants cultes, la forma més correcta seria hemooxidasa (amb dues os), cal tenir present que també és possible fer caure la primera o, és a dir, reduir el primer formant a hem- (enlloc de hemo-), especialment si tenim en compte que la forma anglesa que hem pogut documentar és hemoxidase i que el DEM conté un terme de formació similar amb una sola o: hemoxòmetre.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS