que/què 

Gramàtica

La partícula què de la frase del context ha d’anar accentuada gràficament, atès que es tracta de la forma del pronom relatiu que, designant una cosa, va precedit de preposició (podeu consultar l’entrada què al DIEC2, http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=qu%E8&operEntrada=0). Una manera pràctica de saber si es tracta del pronom relatiu és fer-ne la substitució per la forma combinada el + qual, la + qual, etc. Així, en la frase que ens ocupa, podem escriure perfectament «Àrees en les quals té més facilitat» i, per tant, podem concloure que la partícula què és el pronom relatiu i, per tant, ha d’anar accentuat gràficament.

Context

«Àrees en què té més facilitat»?

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS