host 

Lingüística

La host representa una excepció en les regles d’apostrofació, tal com recull la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC. La norma general diu que l’article definit s’apostrofa davant de vocal (precedida o no per h), però, en canvi, no s’apostrofa l’article femení davant i i u àtones (precedides o no per h), davant de lletres o noms de lletres, i davant dels mots mots una (referit a l’hora), ira i host

Context
la host del castell vell
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS