restes esqueletitzades? 

Ciències de la vida i la salut

Tot i que el verb esqueletitzar no està documentat en les obres lexicogràfiques catalanes, sí que trobem moltes obres (tant en català com en castellà) que usen aquest verb i, especialment, les formes de participi (esqueletitzat, esqueletitzada, esqueletitzats, esqueletitzades), com ens mostra la cerca a Google (esqueletitzar OR esqueletitzat OR esqueletitzats OR esqueletitzada OR esqueletitzades). Per tant, podem dir que l’ús d’aquestes formes és força abundant.

Des d’un punt de vista de la formació, és un derivat possible del nom esquelet i amb un significat previsible (’reduir a un esquelet’). Per tant, podem concloure que el verb esqueletitzar està correctament format.

Des d’un punt de vista terminològic, tot i que restes esqueletitzades pot semblar un sinònim de restes òssies, l’expressió pot tenir un valor conceptual diferent, ja que en molts contextos s’oposa a restes fossilitzades i restes momificades. Així, per exemple, sobre les restes de Pere el Gran es diu que hi ha «parts momificades i d’altres d’esqueletitzades». Contextos d’aquest tipus ens permeten veure que l’expressió restes esqueletitzades té un valor conceptual que en cap cas pot representar restes òssies. Així, doncs, semblauna expressió terminològicament necessària.

Context

Aprendre a identificar restes esqueletitzades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS