Vedanta-advaita? 

Filosofia

Tal com es pot veure en l’entrada vedanta de la GEC, advaita és un tipus de vedanta. Per tant, funciona com a modificador del nom vedanta i, d’acord amb l’ordre sintàctic català, el segueix (vedanta advaita). Lògicament, en anglès, tal com mostren els textos consultables en línia, s’inverteix l’ordre dels elements: Advaita Vedanta. En alguns textos en català o castellà, podem trobar l’ordre anglès, que convé evitar. També hi ha textos que presenten aquests dos mots units per un guionet, que sembla innecessari.

Quant a l’ús de majúscules, tot i que els textos mostren una certa tendència a l’ús de la majúscula inicial, com que es tracta d’un corrent filosòfic, cal tractar-lo tipogràficament de la mateixa manera com es fa en els altres casos, és a dir, amb minúscula inicial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS