obligacions cupó zero? 

Economia i empresa

 1. Al Cercaterm trobem l’entrada bo de cupó zero, que reproduïm a continuació:

Finances > Sistemes monetaris>

Bo que no paga cupons fins al seu venciment.

Nota: Sovint es tracta d’un valor emès al descompte la rendibilitat del qual consisteix exclusivament en la diferència entre el preu d’adquisició i el preu de reemborsament.

 2. També trobem una entrada cupó zero que, en la nota, parla de bons i obligacions de cupó zero:

Anàlisi d’actius i emissors>

Interès d’un bo o d’una obligació percebut en un sol pagament en arribar al venciment.

Nota: Els bons i les obligacions amb aquesta taxa d’interès s’anomenen, respectivament, bons de cupó zero i obligacions de cupó zero.

 3. Pel que fa a la diferència entre bo i obligació, cal tenir en compte el que es diu en l’entrada bo:

Actius financers>

Actiu de renda fixa emès a mitjà termini representatiu del deute d’una entitat pública o privada.

Nota: 1. La distinció entre bo i obligació reflectida a les definicions només és vàlida per al català i el castellà. Els actius de renda fixa representatius del deute d’una entitat pública o privada s’anomenen obligations en francès i bonds o debentures en anglès tant si són emesos a mitjà termini com a llarg termini. Només la denominació anglesa note és específicament un bo (actiu de renda fixa a mitjà termini), però és una denominació menys habitual que les altres dues. 2. La denominació anglesa bond és més pròpia de l’anglès americà i la denominació debenture de l’anglès britànic.

 Amb aquestes informacions podem concloure amb seguretat que la forma preferent és obligació de cupó zero.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS