upconversion o conversió a major freqüència 

Física

D’acord amb les traduccions catalana i castellana del Glossary of terms used in photochemistry de la IUPAC, el terme upconversion correspon a conversió a major freqüència i conversión a mayor frecuencia, respectivament. No obstant això, cal dir que aquestes formes es troben molt poc usades en contextos reals. En algun text s’ha trobat la forma castellana conversión ascendente, però té molt poques ocurrències. Atès que les versions catalana i castellana del glossari de la IUPAC compten amb el vistiplau de molts especialistes, es pot proposar la substitució de la forma anglesa upconversion per conversió a major freqüència, si bé convindria indicar entre parèntesis la forma anglesa el primer cop que apareix en el text.

Context

Actualment es pot obtenir llum làser visible en làsers d’estat sòlid a partir de materials amb propietats òptiques no lineals mitjançant els processos de generació de segon harmònic, díodes làser semiconductors de banda ampla o làsers d’upconversion. En aquest treball es presenten els mecanismes d’upconversion, els quals permeten d’obtenir emissions en el visible a partir d’una excitació en l’infraroig proper.

Els mecanismes d’upconversion o de conversió a major freqüència, són fenòmens que consisteixen bàsicament en la conversió de fotons poc energètics, normalment amb una longitud d’ona associada a l’infraroig proper, a fotons d’elevada energia, amb longituds d’ona associades al visible. L’avantatge que presenten respecte a altres mecanismes d’òptica no lineal, com la generació de segon harmònic, suma i resta de freqüències, etc., és que no necessiten ni la restricció rigorosa de l’acoblament de fase, ni l’elevada estabilitat en la longitud d’ona d’excitació. A més a més, la longitud d’ona obtinguda no està tan restringida com la donada per un harmònic. Aquests processos també tenen certs avantatges respecte a excitacions directes en l’ultraviolat, ja que redueixen la degradació induïda per la fotoionització en les matrius.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS