informe amb salvetats? 

Economia i empresa

En l’àmbit de l’auditoria, en castellà, apareix l’expressió salvedades, que trobem en contextos com ara informe con salvedades, opinión con salvedades, etc. En auditoria sol estar relacionat amb un tipus d’opinió emesa per l’auditor que fa un informe. Tal com es pot veure en alguns textos, hi ha quatre tipus d’opinions d’auditoria. En castellà s’expressen amb les denominacions següents: favorable, con salvedades, desfavorable i denegada. En anglès, aquesta tipologia s’expressa de la manera següent: unqualified, qualified, adverse, disclaimer.

Pel que fa al català, hi ha diversos textos que proposen l’expressió amb excepcions com a equivalent de con salvedades, com ara el llibre L’informe d’auditoria, de Josep Jové Sanmartí, la Sèrie 700 de les NIA, la Càpsula informativa, núm. 17, etc. Al costat d’aquesta proposta, també trobem la traducció amb reserves, que trobem documentada principalment en la versió valenciana del BOE

També en el Cercaterm trobem una fitxa, en què no s’indica la font de la informació, que proposa opinió amb reserves per a aquest mateix concepte:

Comerç>

Opinió de l’auditor amb la qual s’expressen certes limitacions a la seva capacitat per examinar la informació o la seva no-conformitat amb la forma de comptabilitzar determinats fets.

Així, doncs, podem concloure que la forma més usada en català sembla que és opinió amb excepcions, però també s’usa opinió amb reserves, que està recollida al Cercaterm i coincideix amb la forma francesa opinion avec réserve, com podem veure en el Grand dictionaire terminologique:

 

opinion avec réserve

Domaine

comptabilité > vérification comptable

Auteur

Logo identifiant une fiche rédigée par l’Office québécois de la langue française Office québécois de la langue française, 2001

Définition

Opinion du vérificateur énonçant qu’à l’exception des effets certains ou probables d’un ou de plusieurs éléments, les états financiers ou autres informations donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats selon les principes comptables généralement reconnus (ou d’autres règles comptables appropriées communiquées au lecteur).  

Notes

Quand l’opinion du vérificateur ne comporte aucune restriction, on utilise le terme opinion sans réserve (unqualified opinion).
En France et en Belgique, c’est l’État qui, par des dispositions légales ou réglementaires, détermine les principes et règles sur lesquels reposent l’établissement...  [+]

Termes jugés adéquats pour désigner le concept à l’intérieur d’un domaine spécialisé, conformes au système linguistique du français ou acceptables en vertu des politiques officielles de l’Office

Termes privilégiés

opinion avec réserve   n. f.

 

opinion nuancée par une réserve   n. f.

 


Anglais

Terme
qualified opinion   
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS