servqual i libqual 

Altres

Aquests dos termes fan referència a dos sistemes de control de la qualitat. Tot i que es tracta d’acrònims, cal tenir en compte que es tracta de noms propis de dos sistemes concrets. Això és rellevant alhora de decantar-se per una grafia o altra, atesa la gran variabilitat gràfica que presenten segons la font consultada (SERVQUAL, ServQual, ServQUAL, etc.). En aquest sentit és important recórrer a les fonts originàries per saber quina és la grafia que li donen els seus autors. En el cas de LibQUAL en tenim un web específic: http://www.libqual.org/, on trobem sempre la forma LibQUAL. En el cas de SERVQUAL, la font originària és un article dels anys 80 que no està disponible per Internet i que no conté el nom en el títol. En articles posteriors dels mateixos autors, però, sí que apareix el nom SERVQUAL (tot en majúscules), com per exemple en la citació bibliogràfica següent:

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1986), "SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality", Report No. 86-108, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

Aquesta grafia (SERVQUAL) coincideix amb la que ofereixen la majoria de documents consultables a Internet.

Per tant, i malgrat les similituds formals entre tots dos mots, les fonts originàries donen formes gràfiques diferents pel que fa a l’ús de majúscules i minúscules: SERVQUAL i LibQUAL.

Recentment ha aparegut un Glossari de modernització al web de la Generalitat de Catalunya en què apareix el terme Servqual en minúscules i una majúscula inicial que no se sap si és de nom propi o d’inici de frase, ja que totes les entrades d’aquest glossari duen majúscula inicial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS