broncoaspiració? 

Ciències de la vida i la salut

El mot compost broncoaspiració no està documentat en diccionaris catalans com a entrada. El trobem, però, dins de l’entrada asbestosi del DEM:

Pneumoconiosi produïda per la inhalació prolongada de partícules d’amiant. Es caracteritza pel desenvolupament d’una fibrosi pulmonar, predominantment a les bases pulmonars, associada amb la presència de cossos observables en l’esput, en el material de broncoaspiració i en la rentada broncoalveolar. S’acompanya sovint de lesions de la pleura parietal (plaques hialines) amb calcificacions o sense. Les complicacions són freqüents i comprenen la insuficiència respiratòria crònica no hipercàpnica, el cor pulmonar, el càncer de pulmó, el mesotelioma pleural o peritoneal i la síndrome de Caplan.

En castellà, en el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, trobem les definicions següents:

1  s.f. Entrada patológica en el árbol traqueobronquial de una materia o sustancia ajena a la vía aérea (sangre, agua, contenido gástrico, secreción oronasal, etc.), con las correspondientes consecuencias [...]

2  s.f. Procedimiento diagnóstico o terapéutico para extraer material situado en la luz del árbol bronquial.

SIN.: aspiración bronquial.

ingl. bronchial aspiration

En francès, el trobem documentat al Diccionari Larousse amb la definició següent:

Technique permettant, par l’intermédiaire d’un fibroscope bronchique ou d’un bronchoscope, d’aspirer directement des sécrétions épaisses et purulentes, voire un corps étranger, dans l’arbre trachéo-bronchique d’un malade qui n’est plus capable de tousser.

En l’Elsevier’s Dictionary of Medicine Spanish-English trobem la definició següent:

1) The accidental aspiration of either liquids or solids into the airways, which can cause breathing problems or infection.

2) Therapeutic procedure to clear airways, mainly after the aspiration of food or other elements into the upper respiratory tract. 

Així, doncs, hi ha registrats dos significats bàsics per al compost broncoaspiració o el sinònim sintagmàtic aspiració bronquial. Qualsevol de les dues formes és adequada per expressar els dos significats possibles enn qualsevol de les llengües esmentades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS