assegurança de casc 

Economia i empresa

Aquest tipus d’assegurances formen part de les assegurances de transports i fan referència a l’assegurança del vehicle o mitjà de transport (per oposició a la mercaderia que transporten). En castellà és habitual l’expressió seguro de casco, però en català no és una expressió lingüísticament adequada, ja que el mot casc en català té un significat més restringit que en castellà; només s’utilitza fonamentalment per referir-se a objectes que es col·loquen sobre al cap, o sobre alguna altra part del cos, o per referir-se a determinats recipients amb forma de casc. Vegem-ne les accepcions contingudes al GDLC:

1 Peça de l’armadura antiga o medieval que cobria i resguardava el cap.
2 p ext Peça que cobreix i defensa el cap, comunament metàl·lica, o d’altres materials durs, emprada pels bombers, els soldats, els esportistes, etc.
3 Aparell assecador de cabells que té la forma d’un casc a l’interior del qual circula un corrent d’aire produït per un ventilador i escalfat mitjançant unes resistències elèctriques.
4 Copa del capell.
5 Nom genèric dels atuells emprats per a contenir i transportar líquids (bótes, barrils, ampolles, etc).
6.1 BOT Nom amb què són designades les peces florals que recorden un casc.
6.2 ZOOL Nom d’algunes estructures de certs animals que recorden un casc.
7 pl ELECTROAC Auriculars.
8 HERÀLD Timbre de l’escut.
9 ZOOL Peülla de cavall, d’ase i d’altres perissodàctils.
10 casc blau Membre de les forces militars de l’ONU.

En canvi, el mot català buc té un significat més ampli i més adequat al concepte a què es fa referència en el terme de la consulta. Vegem les accepcions recollides al GDLC per a buc:

1.1 Objecte que forma una cavitat.
1.2 Ventre d’un home o d’un animal.
1.3 AERON Cos estructural principal d’un aerodina, generalment fusiforme, destinat a la tripulació, als passatgers i a la càrrega.
1.4 APIC Rusc.
1.5 AUT Carrosseria.
1.6 CONSTR Conjunt de les parets i la teulada que limiten l’espai que ocupa una casa.
1.7 CONSTR Caixa o conjunt de parets que limiten una escala i li fan de suport.
1.8 CONSTR NAV Cos d’un vaixell, sense màquines ni superestructures.
1.9 GEOMORF Mare, jaç, d’un riu.
1.10 HIST MIL Protecció del bust o la caixa del cos usada pels guerrers als segles XIII i XIV.
1.11 MOBL Carcassa total o parcial d’un moble, especialment, en una taula, el cos que conté els calaixos.
1.12 NUC Revestiment metàl·lic, generalment d’acer, que cobreix l’edifici de contenció d’un reactor nuclear.
1.13 TRANSP Caixa o cos principal d’un carruatge, sense les rodes ni el fusell.
1.14 de tal buc, tal eixam Refrany amb què hom expressa que les qualitats i els defectes dels fills provenen dels pares.
1.15 ficar-se en bucs (algú) fig Ficar-se on no li importa.
2 La cavitat mateixa formada per un buc. El buc d’un ascensor.
3 Cabuda de la cavitat d’un buc.
4 PESC Tros més gruixut de la canya de pescar, per on el pescador la sosté.

Fixem-nos que les accepcions 1.3, 1.5 i 1.8 ja recullen parcialment la idea de mitjà de transport aeri, terrestre i marítim o fluvial (respectivament). Per aquest motiu considerem que és preferible el terme assegurança de buc (per a referir-se a l’assegurança de qualsevol dels tipus de mitjà de transport) enlloc del calc del castellà assegurança de casc.

 

Context

assegurança marítima, fluvial i lacustre de casc

assegurança terrestre de casc

assegurança aèria de casc

Bibliografia

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS