urodinàmia o urodinàmica? 

Ciències de la vida i la salut

Tambt els mots acabats amb la forma sufixafa dinàmia com els que acaben en dinàmica, tenen la mateixa etimologia i, per tant, potencialment podrien fer referència al mateix. Ara bé, si observem totes els substantius que trobem al DEMCAT formats amb dinàmia o amb dinàmica, observem que els primers tenen relació únicament amb la força o activitat muscular:

adinàmia: Extrema feblesa muscular que acompanya algunes malalties.

hiperdinàmia: Activitat muscular exagerada.

isodinàmia: Condició d’isodinàmic.

miodinàmia: Força muscular.

Pel que fa al mots formats amb dinàmica, cal tenir present en primer lloc que el mot dinàmica pot tenir tres significats:  

dinàmica: Branca de la mecànica que estudia els moviments dels cossos en tant que són produïts per l’aplicació de les forces.

dinàmica: Manera, ritme, en què es desenvolupa una activitat vital en funció del joc de les forces expressives, de la intensitat, del moviment, etc., que la van determinant, i el resultat d’aquesta activitat.

dinàmica: Relació entre els nivells màxim i mínim d’una magnitud electroacústica, generalment, el nivell del so d’un fragment musical o d’un conjunt de sons, paraules, etc.

Paral·lelament, els compostos formats amb dinàmica solen fer referència, de manera explícita o implícita, als dos primers significats (branca de la mecànica que estudia els moviments dels cossos o manera amb què es desenvolupa una determinada activitat vital (en el camp de la medicina, un significat implica l’altre; és a dir, l’estudi i la cosa estudiada solen designar-se de la mateixa manera):

biodinàmica: Ciència que estudia la força o l’energia de la matèria viva.

cardiodinàmica: Branca de la cardiologia que estudia els moviments del cor i les forces que l’originen.

farmacodinàmica: Branca de la farmacologia que estudia el mecanisme d’acció dels medicaments i llurs efectes sobre l’organisme viu, sa i malalt.

flebodinàmica: Conjunt de lleis i principis que governen el moviment de la sang en el sistema venós i les causes que el produeixen.

hemodinàmica: Estudi del moviment de la sang i de les forces que hi influeixen.

psicodinàmica: Branca de la psicologia que s’ocupa dels processos mentals; especialment, estudi sistemàtic i teoria de la conducta humana, subratllant les motivacions inconscients i la significació funcional de les emocions.

urodinàmica: Conjunt de moviments i forces que intervenen en la circulació de l’orina per l’aparell urinari.

Coherentment amb tot el que hem vist, el terme que fa referència al conjunt de moviments i forces que intervenen en la circulació de l’orina és urodinàmica, tal com consta al mateix DEMCAT.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS