prevalent? 

Ciències de la vida i la salut

Hi ha casos en què l’ús de l’adjectiu prevalent o el substantiu prevalença no són prou adequats en català, sinó que s’usen probablement per influència de l’anglès, en què aquests mots tenen un sentit i un ús més amplis. N’és un exemple el context següent, on és preferible l’ús d’adjectius com ara frequent o habitual:

«Funcionament d’una àrea d’anestèsia ambulatòria i característiques diferencials, incloent-hi tipus de pacient, tipus d’intervencions i ampli desenvolupament actual: processos més prevalents freqüents/habituals. Concepte d’índex de substitució.»

Cal tenir present, però, que hi ha un ús terminològic de prevalença (i, per tant, de prevalent) en el camp de l’epidemiologia, tal com fa notar F. Navarro en el llibre Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3.ª edición) (consultable des del web Cosnautas):

«La prevalencia de una enfermedad determinada corresponde a la proporción de personas que, en una población determinada, presentan dicha enfermedad en un momento dado (point prevalence) o en un período dado (period prevalence). La tasa de prevalencia se calcula dividiendo el número total de casos existentes entre la población total en dicho momento o período. [...]  Idénticas consideraciones cabe hacer en relación con el adjetivo prevalent, que solo en contextos epidemiológicos habrá de traducirse por ‘prevalente’»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS