psicodèlia o psiquedèlia? 

Altres

Els substantius psiquedèlia o psicodèlia no estan recollits en les obres lexicogràfiques, però sí que ho estan els adjectius corresponents psiquedèlic i psicodèlic. La forma psiquedèlic s’ha pres de l’anglès psychedelic (tal com fa notar l’entrada corresponent del GDLC), considerada una formació irregular (veg. Oxford). La forma psicodèlic, en canvi, és una formació catalana (encara que s’hagi inspirat en la denominació anglesa).

Així, doncs, tenint en compte que el mot es va crear en anglès i que es va crear anòmalament amb el formant psyche en lloc del formant psycho-, hi ha dues vies de traslladar-lo al català: a) com a manlleu adaptat gràficament, que dóna la forma psiquedèlic (forma preferida pel GDLC), o b) com a creació catalana (si bé inspirada en l’anglès), que dóna psicodèlic, formació regular per als compostos a la manera culta en català. En el DIEC només apareix psicodèlic, d’on es dedueix que normativament s’ha optat per la forma creada des del català, que també és la forma més documentada. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS