ADR? 

Dret i ciències socials

La sigla ADR correspon al terme anglès alternative dispute resolution. A la base de dades terminològica IATE (que recull la terminologia específica de la Unió Europea) trobem l’equivalència al castellà modalidades alternativas de solución de conflictos, expressió que apareix en la documentació de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, i que defineixen de la manera següent:

Métodos para resolver situaciones contenciosas sin recurrir a la vía judicial. Se trata fundamentalmente de los mecanismos de mediación y conciliación, defensoría del pueblo, etc.

A la mateixa base de dades, però amb un grau de fiabilitat menor (encara que igualment elevat), hi ha l’equivalent resolución alternativa de litigios.

A Internet, per al castellà, trobem una gran variabilitat de propostes, com ara: resolución alternativa de conflictos, resolución alternativa de disputas, resolución alternativa de controversias, medios alternativos de resolución de conflictos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, alternativas extrajudiciales a la resolución de conflictos, sistemas alternativos de resolución de conflictos, etc.

De totes aquestes formes esmentades, la més abundant és mecanismos alternativos de resolución de conflictos, si bé la forma recollida per l’IATE (modalidades alternativas de solución de conflictos) apareix en obras de certa solidesa, a més de ser una forma paral·lela a l’equivalent francès trobat a la Wikipedia: modes alternatifs de résolution des conflits.

Per al català, a Internet trobem també una gran variabilitat: resolució alternativa de conflictes, mitjans alternatius de resolució de conflictes, gestió alternativa de conflictes, modalitats alternatives de resolució de conflictes, etc.

Com a resum, podem dir que hi ha diverses possibilitats de desenvolupament de la sigla anglesa ADR en les altres llengües, i que el context pot afavorir l’ús d’una forma o una altra. En qualsevol cas, cal tenir en compte que en un enunciat general una fórmula més descriptiva, com ara modalitats alternatives de resolució de conflictes pot ser més aclaridora, però també és cert que la fórmula més breu resolució alternativa de conflictes (també molt usada) presenta l’avantatge de la concisió i la similitud amb la forma anglesa.

Context

Els mitjans no judicials d’arranjament de diferències i la seva admissió per l’estat. Tipus de procediments arbitrals. El conveni arbitral i els seus efectes. El procediment arbitral. La llei aplicable a la controvèrsia. L’execució i el reconeixement de laudes arbitrals pels estats. Altres procediments d’arranjament de diferències: la mediació, la conciliació i els ADR.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS