comfort letters 

Economia i empresa

En el Glosario de términos utilizados en el ámbito de la política de competencia de la Unión Europea. Normas de defensa de la competencia y control de las concentraciones, hi ha l’equivalència següent comfort letter = carta de compatibilidad, amb la definició següent:

Carta administrativa enviada a las partes notificantes por medio de la cual se confirma de manera informal y, en general, sin motivar:
- que la Comisión no encuentra razones para actuar contra un acuerdo en virtud del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, puesto que no restringe la competencia ni afecta al comercio entre Estados miembros (declaración negativa), o
- que el acuerdo cumple las condiciones para que se conceda una exención en virtud del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE (exención).

Per al català trobem un text de La Caixa en què es fa correspondre comfort letter amb carta d’intencions:

Què representa una carta d’intencions (comfort letter)?
En realitat, una carta d’intencions no és un aval o garantia. Simplement és un document en què
es manifesten o declaren una sèrie d’intencions i que pot ser rebut per "la Caixa", però que no
té cap tipus de força jurídica o validesa legal per si mateix.
Hi ha diferents graus de compromís en aquest tipus de documents, i es poden catalogar com a
cartes toves, dures i molt dures.
Això no obstant, "la Caixa" prefereix un document que sigui tan similar com sigui possible a un
aval a primera demanda (solidari).

Per al castellà també trobem altres propostes: carta de conformidad, carta de intenciones, carta de garantía, etc.

El que sembla clar és que l’expressió anglesa comfort letter s’usa en molts contextos i possiblement en altres llengües s’usen expressions diferents segons el context. Per poder saber quina forma seria més escaient en el context de la consulta, convindria demanar-ne als autors una definició precisa.

Context

Les garanties contractuals internacionals: Tipus de garanties. Les regles de la Cambra de Comerç Internacional (CCI). Les garanties a primera demanda. Les confort letters. La clàusula de reserva de domini. La garantia de seguretat per als productes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS