ciatàlgia? 

Ciències de la vida i la salut

El mot àlgia significa dolor d’un òrgan o d’una regió que no correspon a cap lesió anatòmica. El trobem en molts mots compostos com a forma sufixada, per exemple: cefalàlgia (relatiu al cap), lumbàlgia (relatiu a la regió lumbar), neuràlgia (relatiu als nervis). Així la denominació ciatàlgia està formada sobre l’adjectiu ciàtic, que fa referència al nervi ciàtic, i és el dolor produït per aquest nervi.

Ara bé, en català (i en altres llengües) ja tenim la paraula ciàtica per expressar aquest dolor. Vegem-ne la fitxa del DEMCAT:

Síndrome neurològica deguda a la compressió del nervi ciàtic o de les seves arrels. Consisteix en un dolor localitzat en el territori d’aquest nervi amb les característiques dels dolors de les arrels i troncs nerviosos, és a dir, que irradia en forma de banda al llarg de l’extremitat inferior, i que pot acompanyar-se de trastorns de la conducció del nervi: alteracions sensitives, motores o reflexes. Hom distingeix entre ciàtiques plexulars i trunculars per irritació del plexe lumbosacre o del tronc del nervi ciàtic, respectivament, i ciàtiques radiculars per compressió d’una arrel del nervi ciàtic. Les primeres són molt rares, són poliradiculars i sempre secundàries a la compressió extrínseca, generalment per neoplàsies intrapelvianes, ferides penetrants, injecció medicamentosa inadequada, etc.

En aquesta mateixa entrada podem veure altres formes sinònimes, entre les quals no hi ha ciatàlgia. Com que és una forma creada per analogia amb altres termes del mateix camp de coneixement (neuràlgia, cefalàlgia, lumbàlgia, cervicàlgia, fibromiàlgia, mastàlgia, etc.), i altres llengües, com el castellà, el francès o el portuguès, l’accepten com a sinònim de ciàtica, es pot considerar una forma vàlida. Aquestes són algunes de les obres en altres llengües que recullen la formació amb -àlgia:

- En el Diccionario de términos médicos de la RANM: ciàtica, ciatalgia, dolor ciático, lumbociática, neuralgia ciática, neuritis ciática, síndrome ciático, síndrome lumbociático; desus.: enfermedad de Cotugno, isquialgia, mal de Cotugno, síndrome de Cotugno.

- Wikipedia (castellà): ciática, neuritis ciática, ciatalgia, lumbociática.

- Wikipedia (portuguès): ciatalgia, ciática

- En el Grand dictionnaire terminologique de l’OLF: sciatique, sciatalgie, algie sciatique, syndrome de Cotugno.

En canvi, no trobem aquesta formació en anglès  (sciatica, sciatic neuritis, sciatic neuralgia, lumbar radiculopathy, Cotunnius’ disease, Cotugno’s disease). Sembla, doncs, que la formació ciatàlgia és present en diverses llengües romàniques, però no en l’anglès.

Una altra dada que podem tenir en compte és l’ús del terme ciatàlgia en comparació amb ciàtica, segons les dades que es poden extreure de l’eina Ngram viewer (més informació sobre aquesta eina al Retrucs) per al castellà i el francès (ja que l’eina no inclou ni el català ni el portuguès). Les dades indiquen que:

-  tant en castellà com en francès, la forma més usada és ciática i sciatique, respectivament.

-  la forma amb -àlgia comença a usar-se en totes dues llengües cap als anys 20 del segle passat, però en castellà està documentada en una obra traduïda del 1867

Així, doncs, podem concloure que no es tracta d’un anglicisme i que la denominació ciatàlgia, tot i haver estat relativament poc usada, té més de cent anys.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS