HMBC, HSQC, DEPT 

Ciències de la vida i la salut

Les sigles HMBC, HSQC i DEPT, d’acord amb la informació trobada a Internet, podrien correspondre als desenvolupaments recollits en la taula següent, en què la columna de l’esquerra conté la sigla, la del mig conté el desenvolupament anglès (en algun cas se n’ha trobat més d’un de possible i s’ha posat entre claudàtors el nombre d’ocurrències al Google), i a la columna de la dreta hi ha els desenvolupaments que s’han trobat en català o en castellà.

SIGLA

Desenvolupament en anglès

Desenvolupaments en català o castellà trobats a Internet

HMBC

Heteronuclear Multiple-Bond Correlation [29.000]

Heteronuclear Multiple-Bond Coherence [602]

· correlación heteronuclear a larga distancia

· correlaciones a larga distancia o a varios enlaces

· correlación de amplio rango

· correlación cuántica múltiple heteronuclear a larga

distancia (correlación C-H a larga distancia)

· Correlación heteronuclear a larga distancia por detección inversa

 

HSQC

Heteronuclear Single Quantum Correlation [31.000]

Heteronuclear Single Quantum Coherence [48.000]

 

· correlació heteronuclear amb gradient

· Coherència Quàntica Simple Heteronuclear

 

DEPT

Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer

Aumento sin distorsión por transferencia de polarización

 

 

Context

Per a la completa elucidació estructural d’un nou compost és necessari portar a terme anàlisis de 1H-NMR, 13C-NMR i DEPT, a més d’experiments de correlacions bidimensionals: 1H-1H (COSY), i H-13C (HMBC o HSQC).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS