bolus extravasal? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu extravasal, que fa referència a la via d’administració, no està acceptat en català; la forma correcta és extravascular.

Pel que a bolus, sembla que es tracta d’un anglicisme, de significat una mica imprescís i vacil·lant, que trobem definit així al GDT:

A dose of a medication or a contrast material, radioactive isotope, or other pharmaceutical preparation injected all at once intravenously. 

Generalment, bolus és sinònim d’intravenous bolus.

L’acceptació d’aquesta forma en altres llengües no està generalitzada. Així, en francès, el GDT recull la forma bolus per designar «l’acte d’injecter la substance dans l’organisme ou la masse de substance injectée». En català, el DEM no recull cap forma bolus o bol amb cap d’aquests significats; únicament s’hi acosta el terme embolada (volum de fluid desplaçat per l’èmbol en efectuar el recorregut complet d’un extrem a l’altre del cilindre.). En castellà, segons l’obra consultada trobem les informacions següents:

DRAE (bolo): Dosis de medicamento o medio de contraste radiográfico que se inyecta rápidamente mediante una sola embolada en el aparato circulatorio.

DTM (bolo): 2 [ingl. bolus] s.m. Dosis única y elevada de un fármaco u otro líquido que se administra en inyección rápida, con el fin de obtener un efecto inmediato. Sin.: embolada. Obs.: Puede verse también "bolus", latinismo innecesario. || En la mayor parte de los casos se utiliza como si fuera sinónimo de → inyección intravenosa rápida.

Cosnautas: bolus. 1 [Farm.] inyección intravenosa rápida (o en embolada), por contraposición a la administración intravenosa en inyección lenta o en infusión continua. Sinónimos en inglés: IV bolus, bolus injection e incluso —por increíble que parezca— bolus infusion. ◘ The IV bolus must be given over no less than 15 seconds (la inyección i.v. rápida debe administrarse en 15 segundos como mínimo). El uso angloide de *bolo* en este sentido entró con tal fuerza en español, que la RAE admitió en 1992 una nueva acepción para esta palabra: «dosis de medicamento o medio de contraste radiográfico que se inyecta rápidamente mediante una sola embolada en el aparato circulatorio». Obsérvese que, según esta definición, la expresión *bolo intravenoso* (para traducir el inglés IV bolus) sería redundante. Algunos autores usan el término bolus en un sentido más amplio, como si fuera sinónimo de IV injection (inyección intravenosa), para indicar que un fármaco se administra por vía intravenosa, pero no en infusión intravenosa, sino de forma manual con jeringuilla. Otros autores distinguen claramente entre IV bolus (si el fármaco se administra en inyección intravenosa instantánea, en embolada) y IV push (si el fármaco se administra en inyección intravenosa lenta, de 2 a 5 minutos), mientras que otros usan los términos IV bolus y IV push de forma indistinta, como si fueran sinónimos estrictos, y prefieren especificar luego rapid IV push, slow IV bolus, slow bolus injection, IV push over 3 minutes, etcétera.

Totes les definicions que s’han donat fins aquí fan referència especialment a l’administració intravenosa, però el context d’aquesta consulta fa referència a una administració diferent (extravascular). Les definicions que trobem en diversos diccionaris en anglès donen generalment compte de les diverses vies d’administració, que poden ser per injecció, per inhalació, etc.:

bolus: In medicine, a bolus (from Latin bolus, ball) is the administration of a discrete amount of medication, drug or other compound in order to raise its concentration in blood to an effective level. The administration can be given by injection: intravenously; intramuscularly; intrathecally; subcutaneously, and by inhalation.

bolus: Large amount at once. A large dose of a drug that is given (usually intravenously) at the beginning of treatment to raise blood-level concentrations to a therapeutic level.

bolus: An extra boost of insulin given to cover expected rise in blood glucose (sugar) such as the rise that occurs after eating.

bolus: a concentrated mass of pharmaceutical preparation, e.g., an opaque contrast medium, given intravenously or swallowed.

El principal problema que es presenta amb aquest terme és la seva indefinició, la vacil·lació conceptual i d’ús que comporta, més que no pas l’adaptació que se’n pugui fer al català (on tant es podria justificar la forma llatina bolus com la forma adaptada bol).  

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS