β-galactomannans? 

Ciències de la vida i la salut

Denominació correcta, construïda amb el formant mannan (mom genèric dels polisacàrids, polímers de mannosa [(C6H1 0O5)n], que actuen com a materials de reserva en els vegetals [GDLC]).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS