cas de? 

Gramàtica

Tal com s’indica a l’Ésadir, l’ús de la locució cas de en suposicions no és admissible. La forma correcta és en cas de:

*Cas de pluja, se suspendrà en concert. → En cas de pluja, se suspendrà el concert.

També són correctes les formes donat cas que i posat cas que, equivalents en alguns contextos a en cas de, que trobem al DIEC2 i al GDLC dins l’entrada cas:

Donat cas que arribi a les deu, digueu-li-ho. [GDLC]

Posat cas que ell vingui, avisa’m. [DIEC2]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS