seguetejat? 

Ciències de la vida i la salut

El mot seguetejat és un calc del castellà segueteado, derivat de segueta. En català no és correcte, ja que el nom de l’instrument és serra o serra de vogir. Aquesta tècnica s’utilitza en ortodòncia, per exemple, per tallar les dents d’un motlle.

«El método de Kesling consiste en el segueteado individual de los dientes, paralelo al plano oclusal, a unos 8-10 mm del margen gingival, en donde se supone que se halla localizada la base ósea apical. A continuación, se procede al encerado individual de los dientes, en oclusión correcta y erguidos sobre la línea que representa teóricamente la base ósea apical, comenzando por los incisivos inferiores (Fig. 3).» [http://www.revistadeortodoncia.com/files/1999_29_1_003-016.pdf]

«Se ha segueteado el modelo, se ha rebajado el troquel hasta el margen del tallado y se ha aplicado la laca espaciadora.» [http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19603]

Però no és l’única denominació que rep:

Pero el que cobró mayor aceptación fue el escrito por Kesling, denominado diagnostic set up (recortado diagnóstico de modelos), presentado en nuestro país por el autor, aunque ya venía siendo utilizado de forma simplificada por algunos ortodoncistas nacionales. [http://www.revistadeortodoncia.com/files/1999_29_1_003-016.pdf]

En contextos similars, en anglès, s’ha trobat la forma trimmed (del verb trim):

«The bases of the study casts are trimmed parallel to the occlusal plane». (Orthodontics)

 En català, les traduccions més habituals per a l’anglès trim són tallar i retallar. Dins del Cercaterm, i en l’àmbit de l’odontologia, trobem la fitxa següent:

Odontologia. Estomatologia>

Com que no duu definició, no es pot saber del cert a quin tipus d’instrument es refereix. A part de la serra de vogir, s’ha observat que hi ha altres instruments tallants per fer aquesta operació (com es veu en el vídeo The story of an orthodontic set-up).

Atesa la dificultat per usar un derivat de serra que faci referència a l’operació de serrar i vist que hi ha altres instruments per fer la mateixa operació, és preferible usar la forma més genèrica tallat o tallament, totes dues formes documentades al DIEC, o bé retallat o retallament si escau més en el context.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS