Conferència Araboeuropea d'Educació Superior? 

Gramàtica

D’acord amb la nova normativa, s’escriuen amb guionet els compostos a la manera culta formats per dos o més adjectius amb la terminació -o llevat del darrer, sempre que no responguin a un concepte unitari (el tractat hispano-americà ‘d’Espanya amb Amèrica’; cf. els països hispanoamericans ‘d’Hispanoamèrica’). Així, doncs, en el cas de la Conferència Àrabo-Europea d’Educació Superior, cal escriure amb guionet el compost àrabo-europea, ja que no respon a un concepte unitari. De resultes, cal accentuar el primer element, àrabo-.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS