un cèntim d'euro 

Gramàtica

Es pot fer servir la forma desenvolupada (un cèntim d’euro) o bé la xifra i el símbol de la unitat monetària corresponent (0,01 €).

Quan hem d’escriure amb euros una quantitat en euros amb decimals, separem la part corresponent als euros i la corresponent als cèntims amb la conjunció i o amb la preposició amb. Així tenim 45,27 (amb xifres) i quaranta-cinc euros amb vint-i-set cèntims o quaranta cinc euros i vint-i-set cèntims (amb lletres).

A l’hora d’emplenar un xec ens trobem que apareix impresa l’expressió euros seguida d’una ratlla per col·locar-hi al damunt la quantitat que vulguem. En aquest cas, no cal tornar a escriure euros i s’utilitzen les fórmules següents:

Pagueu per aquest xec a qui el porti.

Euros quaranta-cinc amb vint-i-set cèntims.

Pagueu per aquest xec al portador.

Euros quaranta-cinc i vint-i-set cèntims.

Quan escrivim la quantitat en euros, és convenient utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que hagin de ser zeros, per evitar dubtes o interpretacions errònies:

5.321.323,47 euros
18.274,30 euros
48,00 euros

Habitualment els euros se separen dels cèntims amb una coma i el punt s’utilitza per separar els milions i els milers, tot i que a les calculadores es fa servir el punt per separar els decimals. Així, de la mateixa manera que utilitzàvem l’abreviatura ptes. o els símbols PTA, FF, DM, etc., quan tenim quantitats referides a euros, podem utilitzar el símbol :

2,70 € (450 PTA)

Si no és tècnicament possible utilitzar aquest símbol, podem escriure les paraules euro o euros senceres:

2,70 euros (450 PTA)

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar el 1998 els termes que designen la unitat monetària de la Unió Europea i la seva subdivisió: l’euro i el cèntim o cent.

Pel que fa a la centèsima part de l’euro, la Secció Filològica recomana d’emprar, preferiblement, el terme cèntim com a designació usual en català d’aquesta subdivisió monetària. Per tant, el mot cent amb aquest sentit es considera un sinònim complementari de cèntim, que és el terme preferent. La paraula cèntim es pot abreviar amb ct.

Atès que l’abreviatura ct. no té com a formant la part final del mot cèntim, no és correcte marcar el plural afegint-hi una -s. Per tant, l’abreviatura ct. és invariable i representa tant el singular cèntim com el plural cèntims:

1 ct.
63 ct.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS