torrent sanguini? 

Química

En alguns textos es troba l’expressió torrent sanguini com a sinònim de corrent sanguini. Probablement es tracta d’un calc del castellà torrente sanguíneo, forma avalada pel DRAE, que inclou una accepció en aquest sentit: 

torrente [...] 2. Curso de la sangre en el aparato circulatorio.

En català, en canvi, cap diccionari recull un sentit per a torrent que es pugui assimilar a corrent sanguini, i cap de les altres accepcions facilita l’extensió de significat de torrent cap a la idea de corrent sanguini, com mostren les accepcions recollides al DIEC per a torrent:

m. [LC] [GG] Corrent impetuós d’aigua, especialment el que es forma sobtosament per una forta ploguda.
m. [LC] per ext. Un torrent de lava. Un torrent de llàgrimes.
m. [LC] [GG] Barranc, pendís, etc., per on davalla atorrentada l’aigua de la pluja, sovint completament eixut o amb molt poca aigua. 

Tampoc l’etimologia de torrent avala l’ús de l’expressió torrent sanguini, ja que, d’acord amb les informacions del GDLC, el llatí torrens -ntis prové del verb torrere, que significa ‘assecar-se, eixugar-se; cremar-se’, pel fet que els torrents estan sovint secs i només duen aigua, i generalment abundant, després dels grans xàfecs.

Així, doncs, considerem preferible evitar l’ús de torrent sanguini com a substitut de corrent sanguini.

 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS