intercentre, intercentres 

Altres

Atesa la complexitat de la formació i atès que és un cas únic, ja que no hi ha constància d’altres mots formats amb aquest prefix i un radical nominal, hem considerat oportú de sotmetre aquest cas a la consideració de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que recomana la forma invariable intercentres per les raons següents:

1. El mot intercentre està format per un prefix, inter-, i un substantiu, centre, i el mot que en resulta —malgrat que té un radical nominal— té funció adjectival.

2. Hi ha altres prefixos que permeten formar adjectius a partir de radicals nominals. És el cas de bi-, multi-, uni- (bimà, multibanda, unicolor), i també del prefix anti-, que trobem en mots com ara antibales (armilla antibales), antiboira (fars antiboira) o antipersones (mina antipersones).

3. Aquestes construccions són anàlogues a les dels compostos sintagmàtics nominals subordinants, en què el segon component es manté invariable. Així, per exemple, d’una banda, parlem d’una mina antipersones (el segon component, invariable, en plural perquè el radical és comptable) i, de l’altra, diem fars antiboira (en singular perquè el radical no és comptable).

4. Això no obstant, no està clar que els mots prefixats amb inter- funcionin com els casos anteriors, ja que no s’ha trobat cap exemple d’un derivat amb el prefix inter- que permeti formar adjectius a partir de radicals nominals —a banda, és clar, del que ens ocupa, intercentre. Els compostots amb inter- documentats, formats a partir d’un nom, funcionen com a substantius (per exemple, interlínia) i els que fan d’adjectiu tenen un radical adjectival (interlineal). En el nostre cas, però, no tenim l’adjectiu de centre en el sentit que necessitaríem.

5. Ara bé, si acceptem aquest neologisme en funció d’adjectiu, amb una estructura anàloga a mots formats amb el prefix anti-, entenem que seria invariable, i que adoptaria la forma plural: intercentres.

Context

«Programa de doctorat intercentre intercentres de la UB.»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS