resectiu-iva? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu resectiu -iva és un derivat del verb resecció, que trobem documentat al DIEC i a altres obres. És un verb format sobre l’arrel llatina secare ‘tallar’, que trobem en altres mots, com ara dissecció, intersecció, vivisecció. Els diccionaris no recullen cap adjectiu acabat en -iu per a aquests verbs; únicament s’hi troben formes adjectives acabades en -or, com en bisector, dissector, etc.

En els textos mèdics en què es documenta la forma adjectiva resectiu -iva, en contextos com tècniques quirúrgiques resectives, aquesta és la forma derivada més freqüent en totes les llengües consultades: técnicas quirúrgicas resectivas (al costat d’algun cas de técnicas quirúrgicas resectoras), resective surgical techniques, techniques chirurgicales résectives, etc. Des d’un punt de vista lingüístic, és un procés derivatiu possible, i no és incompatible amb el fet que les mateixes arrels lèxiques puguin formar derivats adjectius amb el sufix -or, com passa en altres casos (receptor i receptiu; atractiu i atractor; conductiu i conductor, etc.).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS