plurienal, plurianual 

Altres

Els diccionaris de referència en castellà no recullen el mot plurienal, que per analogia amb altres mots, com bienal, trienal, hauria de voler dir ‘que dura o afecta diversos anys’. En canvi, recullen el mot plurianual, amb el significat que li correspondria a plurienal i el que li correspon per analogia amb altres mots com bianual i trianual (‘que s’esdevé x vegades l’any’). Vegem-ho a l’article del DRAE:

1. adj. Que dura varios años.

2. adj. Que afecta a varios años.

Malgrat tot, a Internet que es troben usos del mot plurienal en castellà. En el context de la UB, per tot el que fa referència a la documentació administrativa i institucional, els Serveis Lingüístics recomanem l’ús de la forma castellana plurienal quan es fa referència a allò ‘que dura més d’un any o que es pot esdevenir cada diversos anys’, ja que la documentació que es tradueix al castellà també té una versió catalana, on hi diu pluriennal, i una versió anglesa, on també hi diu pluriennal.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS