arqueofurtivisme? 

Història

L’arqueofurtivisme és un terme documentat que fa referència a l’actuació furtiva en jaciments arqueològics. La persona que els du a terme s’anomena arqueofurtiu. Podem trobar aquests termes definits en el TFG Els delictes sobre el patrimoni arquelògic. Es tracta de mots formats per composició a partir del prefixoide arqueo- (truncament del mot arqueologia) + el mot furtiu o el derivat furtivisme.

D’acord amb la formació del mot, podem concloure que és un compost correctament format. Des del punt de vista de l’ús, no se’n troben gaires ocurrències.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS