martirologia? 

Filosofia

El mot martirologia, que pot referir-se a l’estudi dels màrtirs, no està recollit en cap diccionari català, però es pot considerar un mot ben format a partir de la forma prefixada martiro- (amb la vocal o d’enllaç pròpia dels compostos a la manera culta) i la forma sufixada -logia ’estudi’, ’tractat’, ’teoria’.

Aquesta formació, malgrat la similitud, no deriva de martirologi, que fa referència al llibre que conté els noms i els actes dels màrtirs. El mot martirologi està format per analogia amb el mot elogi, tal com explica el GDLC. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS