índex o sumari? 

Altres

Les paraules índex i sumari tenen diverses accepcions, tal com podem veure a les entrades respectives del DIEC, que reflecteixen els usos normatius de la llengua:

sumari -ària

1 adj. [LC] Reduït a compendi, a resum. Exposició sumària. Judici sumari.
2 1 m. [LC] [CO] [BB] Resum, compendi.
2 2 m. [BB] [AF] Taula dels continguts d’un llibre, de les parts en què està dividit.
2 3 m. [BB] [AF] Índex 5 1 .
3 1 m. [DR] Conjunt d’actuacions practicades pel jutge d’instrucció en les causes per delictes greus, tendents a escatir els fets i determinar les persones que en són responsables.
3 2 f. [DR] Procés escrit.

 

índex

1 m. [LC] [ZOA] [MD] Dit de la mà més pròxim al polze.
2 m. [LC] [FIA] [IMI] Signe, instrument, part d’un instrument, que assenyala o indica alguna cosa.
3 1 m. [MT] En mat., número o lletra que indica el grau d’una arrel.
3 2 m. [MT] Signe distintiu afegit a un símbol quan és utilitzat per a representar magnituds anàlogues però no iguals.
4 1 m. [LC] [ECT] Nombre que expressa la relació entre dues o més magnituds. L’índex del cost de la vida. L’índex general de preus.
4 2 [MD] índex cefàlic Relació entre l’amplària i la llargària del crani.
4 3 [CO] índex d’audiència Nombre que indica el grau d’interès d’un programa de ràdio o televisió, que s’obté dividint la mitjana d’audiència del programa per l’audiència total.
4 4 [IQ] [QU] índex d’octà Nombre relacionat amb la velocitat de detonació d’un combustible líquid en unes condicions d’anàlisi estàndard, el qual és una mesura de la qualitat d’aquest combustible.
4 5 [FIA] [FIF] índex de color Diferència entre les magnituds aparents d’un estel observades en dues zones específiques de l’espectre electromagnètic, emprada com a mesura de la temperatura de l’estel.
4 6 [QU] índex de coordinació Nombre de coordinació.
4 7 [CO] índex de fidelitat Nombre que relaciona comparativament l’audiència setmanal d’un programa amb la que s’aconsegueix mensualment.
4 8 [FIF] [GLG] índex de refracció Quocient entre la velocitat de la llum en el buit i la seva velocitat en un medi.
4 9 [ME] índex zonal Nombre que expressa la força dels vents de l’oest a la zona temperada.
5 1 m. [BB] [CO] [AF] Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització. Índex alfabètic. Índex onomàstic. Índex de matèries.
5 2 m. [BB] [AF] Sumari 2 2 .
5 3 m. [IN] Llista ordenada dels enregistraments o fitxers d’un suport de dades, juntament amb les claus usades per a identificar-los o accedir-hi.
6 m. [BB] [RE] Catàleg dels llibres la lectura dels quals era prohibida per l’Església catòlica.
7 m. [FIF] Registre especial utilitzat en la majoria de calculadors per a modificar algunes instruccions en el curs de les programacions.

Com a curiositat, cadascuna d’aquestes paraules, en una de les seves accepcions, és sinònima d’una de les accepcions de l’altra. Així, sumari pot expressar la mateixa idea que índex per a l’accepció 5.1 (Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització.) i índex pot expressar el mateix que sumari per a l’accepció 2. 2 (Taula dels continguts d’un llibre, de les parts en què està dividit.). Per tant, aquestes dues paraules es poden usar indistintament per a expressar aquests dos conceptes. 

No obstant això, segons quins autors o tradicions acadèmiques, per tal de guanyar en precisió comunicativa, eviten aquesta sinonímia. En aquest cas, i per a les accepcions comentades, la paraula sumari significa «taula dels continguts d’un llibre, de les parts en què està dividit» i la paraula índex, «llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització», i no són intercanviables. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS