Compómeros y cerómeros? 

Ciències de la vida i la salut

Els terme odontològic compòmer és un acrònim format per comp- (de compòsit) i -òmer (de ionòmer de vidre), tal com s’explica a What is a "compomer"?

El terme ceròmer és un acrònim de l’anglès ceramic optimized polymer, tal com s’explica al llibre Dental secrets

Tot i que, en català, aquests termes no es recullen en cap obra lexicogràfica o terminològic, cal considerar-los ben formats tant si es tracta d’un acrònim format sobre mots catalans (compòmer) com si està format sobre mots en anglès (ceròmer). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS